Hjem Verden Nu bliver stalking strafbart: – Vi har ikke været gode nok

Nu bliver stalking strafbart: – Vi har ikke været gode nok

af Extra Avisen


Tirsdag har et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, der blandt andet indebærer en selvstændig ‘stalking-paragraf’ i straffeloven. Ifølge justitsminister Nick Hækkerup har de ikke været gode nok til at håndtere sager om stalking, og det skal der nu laves om på

Nu bliver stalking strafbart: – Vi har ikke været gode nok

Med en ny bestemmelse i straffeloven kan stalking straffes med op til tre års fængsel. Foto: Jenny Kane/Ritzau Scanpix

Og enigt Folketing har tirsdag har vedtaget en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven, der skal sikre, at udøvere af stalking skal kunne straffes, selvom de ikke i forvejen er meddelt et tilhold.

I dag indeholder straffeloven nemlig ikke nogen særskilt bestemmelse om stalking, og det bliver der nu lavet om på. Fra 1. januar 2022 vil en ny paragraf i straffeloven skærpe straffen for stalking, og strafferammen lyder på op til tre års fængsel.

Det er et stort skridt, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

– Stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et enigt Folketing har vedtaget, at stalking fremover skal have en selvstændig bestemmelse i straffeloven, og at det skal kunne straffes med op til tre års fængsel. Det er et stort skridt i retning af at forbedre indsatsen og hjælpe ofrene for stalking, som vi ved er udsat for et enormt pres.

Bedre hjælp og støtte til ofre
Den nye bestemmelse kommer som del af et udspil kaldet ‘Bedre hjælp til ofre for stalking’, som regeringen i fællesskab med en lang række politiske partier præsenterede tidligere i år.

Ud over den nye bestemmelse i straffeloven indeholder lovforslaget også en række andre tiltag, der skal styrke indsatsen mod stalking. Blandt andet kan ofre for stalking få beskikket en bistandsadvokat, og der vil blive iværksat en styrket behandling af tilholdssager i politikredsene – blandt andet gennem en klagefrist på fire uger i tilholdsloven.

Ofre for stalking vil også ved efterspørgsel få mulighed for at blive informeret om det, når gerningspersonen løslades eller har udgang fra fængslet. Desuden vil der være mulighed for at varetægtsfængsle i sager, der drejer sig om stalking.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup er det vigtigt med en indsats, der skal nå hele vejen rundt. Derfor er der også blevet iværksat initiativer, som politiet skal forholde sig til.

– Vi har ikke været gode nok til at håndtere sager om stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats. Derfor er der nu etableret specialiserede teams i alle politikredse, der blandt andet skal koncentrere sig særskilt om stalking for at styrke efterforskningen af de her sager.

– Samtidig undervises der nu på politiets efter- og videreuddannelse også i målrettet håndtering af sager om stalking. Alt sammen noget, som jeg håber vil føre til, at ofrene oplever, at de får den hjælp, de har brug for, udtaler han.

Artiklen fortsætter under billedet …

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler, at stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Foto: Jesper Houborg

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler, at stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Foto: Jesper Houborg

Skærpelse af straf
I dag er stalking i et vist omfang beskrevet i tilholdsloven, hvor man kan straffes med op til to års fængsel, hvis man overtræder et tilhold og altså bliver ved med at kontakte personen, tilholdet er udstedt til. Med den nye bestemmelse i straffeloven vil en gerningsperson kunne straffes, selvom vedkommende ikke i forvejen har et tilhold.

Det nuværende afsnit i tilholdsloven, der siger, at det ‘ved fastsættelse af et tilhold, et opholdsforbud eller en bortvisning skal indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet har haft karakter af systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane’ vil blive slettet, så overtrædelser, der har karakter af stalking, i stedet vil høre ind under bestemmelsen i straffeloven.

På den måde skal færre betingelser være opfyldt, for at en person kan straffes for at udøve stalking.

Læs om de andre tiltag i faktaboksen herunder.

Den nye bestemmelse i straffeloven er en del af et større udspil, som regeringen i samarbejde med DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, de konservative, Nye Borgerlige og Alternativet præsenterede i august i år.

I alt er der 14 initiativer i udspillet:

– Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven. Den kommer til at hedde paragraf 242 og lyder som følger:

‘Paragraf 242. Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år.’

– Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene

– Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden. Det betyder, at politiet nu for eksempel kan udstede et tilhold ved at sende et brev til personen i e-Boks.

– Ny fireugers klagefrist i tilholdsloven. I dag er der ikke en frist for, hvornår man senest kan klage over afgørelser om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Det betyder, at en person, der har fået meddelt et tilhold, har lang tid til at klage over afgørelsen, hvilket kan få sagerne til at trække ud. Nu har personen fire uger til at indgive sin klage.

– Ny it-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene. Løsningen skal gøre det muligt for politiet systematisk at fremsøge anmeldelser og hændelser, der indikerer, at der er tale om stalking.

– Ofre for stalking skal ligesom ofre for andre grove forbrydelser have ret til at få beskikket en bistandsadvokat, og der skal være mulighed for videoafhøring af personer under 15 år i straffesagsbehandling, hvis den mistænkte er én af den unges nærmeste.

– Mulighed for at varetægtsfængsle en person, hvis der er en særligt bestyrket mistanke om, at personen har begået stalking efter den nye bestemmelse.

– Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang fra fængslet, hvis offeret anmoder om det.

– Underretning af Kriminalforsorgen, når en person sigtes for overtrædelse af tilhold.

– Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere.

– Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides fra 25 til 120 behandlingsforløb om året i 2021 til 2023.

– Styrket efter- og videreuddannelse i politiet i form af et nyt uddannelsestilbud målrettet håndteringen af sager om stalking samt sager om vold i nære relationer, voldtægt og æresrelaterede forbrydelser og konflikter.

– Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene. I alle politikredse oprettes et tværfagligt, specialiseret team bestående af medarbejdere fra flere forskellige teams, som skal løfte sagsbehandlingen i politikredsene.

– Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven.

Kilde: Justitsministeriet

Vis mere


Vis mindre

Læs et tidligere offer for stalkings beretning hende.Source link

Flere Artikler